اتصال قطاری آجره

۵,۷۲۰ تومان

اتصال جدید آجره برای درست کردن قطار. قابل اتصال به آجره 8 دکمه و 4 دکمه مربع

اتصال قطاری آجره
اتصال قطاری آجره