ماه 2: نی‌نی دارم قدّ یه دونه زیتون

۶۵,۰۰۰ تومان

شعرهایی برای گفت‌وگو با جنین در ماه دوم و تعریف‌کردن حالات و احساسات مادر…

ماه 2: نی‌نی دارم قدّ یه دونه زیتون